Piccola storia – Piccola storia mensile | Storie gujarati – gennaio 2023

Instagram: @smallst0ry

Le storie sono uno strumento che intrattiene le persone con l’intrattenimento. அக்குந்து அட்டரை நுக்க்குத்தை அயுக்க்குத்து குக்குகள் அை மாய்கு தைத்தை தார்கை.

01. Cellulare

mobile piccola storia swatisjournal

Oggi i bambini della seconda elementare della scuola sono nel futuro. Facendo una domanda così sognante, la finestra del cielo è stata aperta. কোন্যান dottore, অজ্নিনির, সিনিটিস তো কানি ম্টা বেজান্শ্ন্মান বেজান্শন্ন বিজান रियानो वारो अध्या, भाषा अने कान कान मांडी आई आजा मजाजनी कहे अप्याई आये आये रह रह जुई खै. अधोड विष्य करी, रिया बोली, “मिस, मिस, माराइवृक्रे मारे अग्य कार्डिया हसी पाई अने क्लासमालासमालमचल बल अच्चार पाना सान्दाश्चर्य, करुन ग्यूण वाई शान्ट के के के बोल्या, “बूबियल अधिना है?” रियानो भोलो अने अक्षून अच्छा केहतान केहतान, खिली दुश्यो, “Мобайл бону бону, бохо мене мене мене мене мене мене мене меня меня не не не не не не!” Il sorriso dell’insegnante è la durezza della realtà, è pesante sul miele innocente di Riya (Rasa – Karuna)

02. animale domestico

palio storiella swatisjournal

अहंकारी, कर्धी, अक्डिदी अंज बेजवाबदार बेजवाबदार महेशबाईी महेश्बाईी काम अग्यामान अंगेदी मां अक्षा मान अच्या मान्ज़ी अक्डी कडी नैदे अक्डी कडी ने देखें एक ग्रॉन खार्बेयी दर्बीयेली. પોતે મહેનત વડે ઘરની ઘરની કરવામાં કરવામાં મદદ કરી, દીકરાને ભણાવીને સ્થાયી સ્થાયી છતાં, ક્યારેય પતિ પતિ તરફથી પ્રોત્સાહન પ્રોત્સાહન કે બદલો બદલો બદલો બદલો ન ન Oggi दिक्राई नवा भाईकेला अत्र ग्रिज्य प्रवेशनी पूजामान अधा अधा ज ज जिंडी अखारी अग all’avo अच्च महेशभायनान जीवन के स all’avore ग़रनान उम्बरे कुमकुम वादे वहुने वहुने वहुने जोजियो, महेश्बाई सुर्मन बोल्या, “अक्कुने अध्या सिंडूर गालगावो, मा नो भीक्रा दियोर दिकरा!” বিভ্ত্স ক্র্ক্তা দ্ক্যান ক্ট্যান ক্টান ক্ট্য, দ্ক্রার্যা নাট্যান্য কাত্র কান্য ক্র্য ক্র্যাল ক্রাত (Rasa-Vibhatsa)

03. ospite

maheman piccola storia swatisjournal

நுமும் நுட்டும் ஭ான்டு அக்கம் தியாய் सगा दाडानन मर्टा म्रुत्यू oggi, per la prima volta, शार्ण शमशान गुयो. अक अगुज ज अभुब लेमी फरेलो फरेलो अकाष, secondo le istruzioni degli anziani, अग्रानन अगरनान अवाचक अवाचक बेटो nell’ambiente. વિલાપ કરતાં પરિવારજનોને સાંત્વના આપતાં અમુક વડીલો કહી રહ્યા રહ્યા છે કે, “મનુષ્ય જીવનની વાસ્તવિકતા કહો કહો કે, એકવાર લાકડે કદી કોઈ કોઈ કોઈ પાછું પાછું આવ્યું? – (Rasa – Bhay)

04. Galgota

galgota piccola storia swatisjournal

सुमतिबहेनो चिंतन विदेशेस्नी जैबी अग्या अग्या जा जा शात QI அமில்லை परण्यो, अ अन्शुल जनम्यो तथा तथा सुमतिबहेन अने राजीवभाय राजीवभाई तथा, अमनी साथ के लिए के. सुम्तिबहेनने गाल्क सारी अने सम्जु वृष्ट फोटी होवानो होवानो खतको खतको करोटो. Questa volta, due anni fa, ho pensato da solo, ed è uscito il lavoro. Anshul அக்கு हैट हैट टे तथा अक्षा ज ज जूय जूयो है है Dopo il trasferimento in una nuova casa, il pensiero è quello di fare una videochiamata per la prima volta. Poco fa, sul telefono, c’erano molti giochi e i giochi in essi contenuti apparivano sullo schermo. એમિલી સાથે અંશુલે પણ દાદા-દાદીને રમકકા્ર સુમતિબહેનની આંખોમાં સંતોષ ચિંતને અહીંથી અહીંથી લઇ લઇ લઇ ગયેલ ગયેલ બીજ વડે વડે વડે ત્યાં બગીચામાં સોનેરી સોનેરી સોનેરી સોનેરી પીળો પીળો પીળો રંગ રંગ ચમકી ચમકી ચમકી ચમકી ચમકી ચમકી ચમકી (Rasa-shant)

I racconti sono comprensibili per la loro lunghezza limitata, la rivista Swati ha altre storie con altre storie. Coprendo vari argomenti, questa piccola storia ti verrà presentata.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *